Gotovi AB šipovi

SRB

POBIJANJE GOTOVIH AB ŠIPOVA

Ovi šipovi se pobijaju kod izrazito loših terena. Prednost ovih šipova je u kontrolisanom kvalitetu same izrade šipova kao i rad u svim vremenskim uslovima. Ovi šipovi se pobijaju istom vrstom opreme kao i pobijeni šipovi liveni na licu mesta.

Oblik i dimenzije poprečnog preseka mogu varirati:

Šipovi koji se dopremaju na gradilište treba da zadovolje sve projektovane kriterijume. Prilikom pobijanja broji se broj udaraca malja na 0.5m kao i broj udaraca za 1 minut. Pobijanje šipa prestaje kada se na osnovu broja udaraca iz prethodnog merenja, računskim putem, preko formule proizvođača opreme, dokaže potrebna nosivost šipa sa zahtevanim faktorom sigurnosti. Proračun nosivosti šipa dat preko obrazaca proizvođača opreme zasniva se na unetoj kinetičkoj energiji.

slika 12