Image Alt

Franky-simplex

Franky-simplex

Izrada franky-simplex šipova livenih u tlu prečnika 406, 520 i 600mm dužine do 25m

LHR izvodi Franky-Simplex šipove po tehnologiji “Delmag” i “Juntan”, a brza izrada Franky-Simplex šipova pruža ekonomično rešenje pri fundiranju.

Proces izrade: Čelična cev zahtevanog prečnika se pobija do određene dubine pomoću dizel ili hidrauličnog malja, ubacuje se projektovani armaturni koš, vrši se betoniranje do zahtevane kote i cev se izvlači uz snažno vibriranje betona.

Prečnici čeličnih cevi za pobijanje su: 406, 520 i 600 mm dužine do 25 m. U odnosu na druge metode pobijanja ova tehnologija izvođenja je brža, nosivost ujednačena, a uticaj ljudskog faktora je sveden na minimum.

Nosivost ovih šipova se dokazuje obrascima koje daju proizvođači opreme. U novije vreme rad šipova se prati preko računara koji na traci snima sve potrebne podatke o tlu i “unetoj” kinetičkoj energiji u toku procesa pobijanja cevi. Time je proces određivanja dubina i nosivosti šipova na različitim terenima sveden na snimanje energije i otpora koje tlo pruža u toku pobijanja. Ovu operaciju snima računar (u kabini) a podatke daje preko štampanog listinga za svaki šip. Ova mogućnost predstavlja tehnički najispravnije rešenje, kako u pogledu izrade, tako i kontrole nosivosti svakog urađenog šipa.

Čelična cev obezbeđuje da se šip izvede bez prekida. Nosivost okolnog tla se povećava samim procesom pobijanja, radna cev svojim pobijanjem dodatno konsoliduje tlo. Nosivost šipa zavisi od vrste tla i prečnika i kreće se do 1800 kN.